ĐẶT VẤN ĐỀ

Sterol thực vật là các hợp chất tự nhiên được tìm thấy trong thực vật, hạt có dầu. Sterol thực vật là các steroid thực vật có cấu trúc hóa học và chức năng tế bào tương tự như cholesterol của con người, và được chứng minh có đặc tính làm giảm nồng độ  lipid huyết thanh. Phytostanols được tạo ra  từ quá trình hydro hóa nối đôi ở C5-C6 của phytosterol. Phytosterol có mức độ hấp thụ cao hơn phytostanol, như vậy liệu có khác biệt về hiệu quả giảm lipid máu giữa hai hợp chất này?

SO SÁNH HIỆU QUẢ GIÃM LIPID MÁU CỦA PHYTOSTEROL VÀ PHYTOSTANOL SO SÁNH HIỆU QUẢ GIÃM LIPID MÁU CỦA PHYTOSTEROL VÀ PHYTOSTANOL

THIẾT KẾ VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ NGHIỆM

Một phân tích tổng hợp các thử nghiệm ngẫu nhiên có đối chứng đã được thực hiện để tóm tắt so sánh trực tiếp giữa tác dụng của phytosterol với phytostanol  đối với nồng độ lipid huyết thanh ở bệnh nhân khỏe mạnh và bệnh nhân mắc bệnh tăng cholesterol máu.

Một nghiên cứu tài liệu có hệ thống về MEDLINE, EMBASE, Cochrane CENTRAL và Cơ sở dữ liệu toàn diện về thuốc tự nhiên đã được thực hiện từ tháng 1 năm 1950 đến tháng 1 năm 2009. Các thử nghiệm đã được đưa vào phân tích nếu thử nghiệm ngẫu nhiên có kiểm soát đánh giá hiệu quả của phytosterol so với phytostanol trên  bệnh nhân khỏe mạnh hoặc bệnh nhân bị tăng cholesterol máu và báo cáo thống kê dữ liệu hiệu quả về tổng số lipo-protein tỉ trọng thấp (LDL), lipoprotein tỉ trọng cao (HDL) và triglyceride. Sự khác biệt trung bình có trọng số (WMD) của sự thay đổi so với đường cơ sở (tính bằng mg / dL) với 95% khoảng tin cậy được tính bằng chênh lệch giữa các giá trị trung bình trong nhóm phytosterol  và nhóm phytostanol  sử dụng mô hình hiệu ứng ngẫu nhiên.

KẾT QUẢ:

Mười bốn nghiên cứu (n = 531 bệnh nhân) đã đáp ứng các tiêu chí thu nhận. Sau khi phân tích tổng hợp, kết quả cho thấy không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê hoặc lâm sàng giữa phytosterol thực vật và phytostanol thực vật trong khả năng điều chỉnh cholesterol toàn phần (WMD - 1.11mg/dL [-0.0286 mmo l/ L], khoảng tin cậy 95% [CI] - 4,12 đến 1,90, P = 0,47) ; cholesterol lipoprotein tỉ trọng thấp (WMD - 0,35 mg / dL [-0,0091 mmol / L], 95% CI - 2,98 đến 2,28, P = 0,79); cholesterol lipoprotein tỉ trọng cao (WMD - 0,28 mg / dL [- 0,00073 mmol / L], 95% CI -1,18 đến 0,62,P = 0,54) và triglyceride (WMD - 1,80 mg / dL [-0,0203 mmol / L], 95% CI -6,80 đến 3,21, P = 0,48).

KẾT LUẬN:

Sterol thực vật và stanol thực vật không có tác dụng khác nhau về mặt thống kê hoặc lâm sàng đối với cholesterol toàn phần, cholesterol lipoprotein tỉ trọng  thấp, cholesterol lipoprotein tỉ trọng  cao và  nồng độ triglyceride. Việc lựa chọn Phytosterol thực vật so với Phytostanol thực vật sau đó nên dựa trên sự khác biệt tiềm năng trong các thông số an toàn và cần nghiên cứu thêm trong lĩnh vực này để làm sáng tỏ sự khác biệt đó.

Tài liệu tham khảo : The comparative efficacy of plant sterols and stanols on serum lipids: a systematic review and meta-analysis. [https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20430133] 

SO SÁNH HIỆU QUẢ GIẢM LIPID MÁU CỦA PHYTOSTEROL VÀ PHYTOSTANOL

Bài viết liên quan